1    Opening

2    Vaststellen van de notulen ALV 04-12-2019

3   Ingekomen Stukken

4   Competitie, Laco en Ranking

5 Verkiezing bestuursleden 

   Voorzitter, Penningmeester en Competitieleider, secretaris (herkiesbaar)         
  Bestuur stelt voor Leonie Schokker (Penningmeester). 

    Carla Assendelft heeft zich aangemeld voor secretaris of algemeen bestuurslid, Harry Garrelds,  Gertjan Schokker algemeen bestuurslid.

6    Verkiezing Tuchtcommissie

7    Verkiezing Kascommissie  

8    NDB

9   Rondvraag

10 Sluiting ALV

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.