NDB Nieuws

NDBDarts.nl is de officiële website van de Nederlandse Darts Bond.
 1. De 7 belangrijkste hulpmaatregelen voor horecaondernemers

  Een grote zorg van ons gaat uit naar alle verschillende speellocaties door heel Nederland. Het zijn ongekend moeilijke tijden voor al onze locatiehouders en wij hopen oprecht dat iedereen, mede dankzij het steunpakket van de overheid, deze strijd zal overleven.

  Het steunpakket van de overheid voor bedrijven die door het coronavirus met economische problemen kampen, zal naar verwachting tientallen miljarden euro gaan kosten. De 7 belangrijkste hulpmaatregelen voor horecaondernemers.

  1. Instellen tijdelijke tegemoetkoming loonkosten
  Een ondernemer die door het coronavirus een omzetverlies verwacht (minimaal 20 procent) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan tot maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.
  Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

  Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend.

  Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Het kabinet stelt vanwege het coronavirus een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

  De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0 procent. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

  Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

  6. Overleggen over toeristenbelasting
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

  7. Compensatieregeling getroffen sectoren
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor horecabedrijven. Deze bedrijven kunnen in ieder geval aanspraak maken op 4000 euro. Verdere maatregelen worden nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

  Hier kunnen ondernemers terecht
  Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
  Ondernemers kunnen met ondernemersvragen over het coronavirus ook terecht bij het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117.

  Bron: Misset Horeca

 2. Een brief van jullie voorzitter

  Beste leden, lidorganisaties, commissies en vrijwilligers,

  Het is een onwerkelijke periode waarin we ons samen bevinden. Onzeker, ongrijpbaar en niemand weet hoe lang dit gaat duren. Solidariteit en duidelijkheid is essentieel op dit moment. Naar aanleiding van de vele reacties die we hebben ontvangen op ons bericht van 24 maart jl. voelde ik me geroepen om deze brief te schrijven.

  Wij hebben jullie afgelopen dinsdag geïnformeerd over de besluiten die wij hebben genomen rondom de coronacrisis. Klik hier voor dat bericht. We wilden met dit besluit duidelijkheid creëren voor iedereen en hebben deze moeilijke beslissing met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen.

  Ik wil jullie laten weten dat wij jullie reactie vol emoties, frustraties en vragen heel goed begrijpen. Wij voelen deze emoties ook en hadden deze keuzes liever niet willen maken. Dat deze beslissing een duivelsdilemma was wisten we van tevoren. Echter staan we nog altijd achter ons besluit. Uiteraard hebben wij tijdens het maken van dit besluit altijd in het belang van alle spelers en teams gedacht en gekeken hoe we een zo eerlijk mogelijke beslissing konden maken. Je ontkomt er niet aan dat deze beslissing voor sommige spelers en teams goed uitpakt en voor anderen uiterst negatief.

  Belangrijk is ook om te weten dat we onze beslissing genomen hebben in lijn met richtlijnen van NOC*NSF en het RIVM. Het allerbelangrijkste op dit moment is dan ook dat we gezamenlijk ons steentje bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Een groot maatschappelijk probleem wat op dit moment vele malen belangrijker is dan onze mooie en geliefde dartssport. Ik denk dat iedereen dat met ons eens is.

  Ook wij hadden uiteraard het liefste onze competities door laten gaan zodat we waardige kampioenen hadden kunnen feliciteren en ook wij hadden heel graag en met veel plezier onze finaledagen voor jullie georganiseerd. Echter, we zijn allemaal getroffen door het nog ongrijpbare coronavirus en de maatregelen zoals ze op dit moment worden genomen door het kabinet. Deze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met de normale gang van zaken en met onze mooie sport.

  Over onze NDB Ranking hebben we heel lang met verschillende mensen gediscussieerd en overlegd. Natuurlijk vinden wij het als liefhebbers ook verschrikkelijk om ons eigen rankingseizoen nietig te verklaren en geen kampioenen te benoemen. Maar ook dit is een weloverwogen beslissing geweest die we in stand houden. Omdat we zo dicht bij het einde van dit seizoen waren hebben we er wel voor gekozen om uitblinkers te gaan benoemen. Zij ontvangen een prachtige plaquette en het prijzengeld gelijk aan het bedrag dat ze zouden ontvangen wanneer ze officieel tot kampioen waren gekroond. Het betreft Luc Peters (heren A), Patrick Bus (heren B), Aileen de Graaf (dames), Luke van der Kwast (junioren), Lerena Rietbergen (meisjes), Tinus van Tiel (aspiranten), Michelovic van Velzen (paradarters) en Menno Lammers (specials).

  Een grote zorg van ons gaat ook uit naar alle verschillende speellocaties door heel Nederland. Het zijn ongekend moeilijke tijden voor al onze locatiehouders en wij hopen oprecht dat iedereen, mede dankzij het steunpakket van de overheid, deze strijd zal overleven.

  Ook willen we vanaf deze plaats meegeven dat het NK, welke weer onderdeel zal zijn van het NDB Rankingseizoen 2020-2021, gratis zal zijn voor alle leden.

  Als afsluiting wil ik benadrukken dat we deze week te maken hebben gehad met een onvoorziene situatie die ons heeft opgezadeld met een moeilijke beslissing. Maar laten we juist in deze tijd denken aan datgene wat nu echt belangrijk is en daarom vragen we om solidariteit en begrip. Wij wensen jou, je familie en je vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd en gaan er vanuit dat we spoedig allemaal weer een pijltje kunnen gaan gooien.

  Mede namens het NDB kantoor en bestuur,

  Jullie voorzitter,
  Frances van Kooten

 3. Belangrijke besluiten omtrent coronavirus

  Zoals jullie ongetwijfeld gisteren gehoord hebben heeft het kabinet een uitgebreid pakket aan nieuwe en aangescherpte maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus te bestrijden. Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april. Het verbod op evenementen en alle bijeenkomsten geldt tot 1 juni. Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk van toepassing was, verdwijnt. Tevens geldt er tot 1 juni een samenscholingsverbod, vanaf 3 personen of meer. Voor onze dartssport betekent dit dat onze speellocaties tot en met 6 april zeker dicht blijven en we tot 1 juni geen toernooien, evenementen, (bij)scholingen, meetings etc. mogen organiseren. Meer informatie klik hier.

  Terecht gaat onze en ieders primaire zorg allereerst uit naar degenen in onze samenleving die te maken hebben met de impact van het coronavirus, met name iedereen die rechtstreeks door het virus wordt getroffen en zeker ook naar de talloze individuen en organisaties die onvermoeibaar werken om onze samenleving te beschermen. De situatie is in Nederland net als in veel delen van de wereld gevaarlijk en uitermate complex.

  Het enige dat wij kunnen doen vanuit de dartssport is met z’n allen een belangrijk steentje bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus en alle maatregelen en richtlijnen vanuit het kabinet volledig volgen. Gisteravond hebben we via digitale vergadermogelijkheden een bestuursvergadering gehad en daarin heeft de NDB het volgende besloten:

  Aangezien alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (vanaf 3 personen of meer) zijn alle finaledagen georganiseerd door de Nederlandse Darts Bond afgelast en komen daarmee te vervallen. Dit geldt ook voor alle overige toernooien na 1 juni waaronder ook de NDB Masters. Daarnaast is er besloten om de twee teamcompetities van de NDB, dus de LaCo en SuperLeague, ook verder af te gelasten en zullen ook niet meer hervat of ingehaald worden.

  Afgelast:
  De volgende toernooien zijn dus afgelast en komen te vervallen:
  • 26-04 NK Darts
  • 16-05 NJTK
  • 30-05 LaCo Play-offs
  • 06-06 LaCo Finales
  • 07-06 Bekerkampioenschappen
  • 20-06 Divisiekampioenschappen vierde t/m tweede divisie
  • 28-06 Divisiekampioenschappen eerste- en eredivisie
  • 28-06 Selectiedag
  • 05-07 NDB Masters

  Wij hebben dit besloten om enerzijds duidelijkheid te creëren voor iedereen en anderzijds om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Een groot maatschappelijk probleem wat op dit moment vele malen belangrijker is dan onze mooie en geliefde dartssport. Daarnaast zal het voor bijna alle lidorganisaties organisatorisch onmogelijk zijn om in de huidige situatie op een eerlijke en sportieve manier teams en/of spelers af te vaardigen naar de finaledagen, indien deze op later moment gehouden zouden worden. Omdat iedereen in de zomer hoopt te kunnen starten met de voorbereidingen voor een volledig nieuw seizoen. Wij gaan er dan ook vanuit dat er begrip is bij jullie allemaal voor dit besluit.

  Regionale competities van de lidorganisaties en overige dartsorganisatoren:
  Wij begrijpen ook dat onze lidorganisaties een besluit willen en moeten nemen over de regionale competities. Wij willen benadrukken dat zij dit per (lid)organisatie uiteraard zelf kunnen bepalen.

  Volgens ons zijn er drie reële scenario’s denkbaar:
  A. De competitie beëindigen op de standen zoals ze nu zijn. En op basis daarvan ook de promotie en degradatieregels hanteren.
  B. De competitie beëindigen op precies de helft van de competitie zodat iedereen exact één keer tegen elkaar heeft gespeeld. En op basis daarvan ook de promotie en degradatieregels hanteren.
  C. De competitie nietig verklaren. Het komende seizoen beginnen met een schone lei. Teams die zich weer inschrijven houden hun divisieplaatsing (als ze aan de regels, die daar eventueel voor gelden, voldoen). Er is geen promotie en degradatie.
  Opengevallen plekken, doordat teams zich niet weer inschrijven, zullen moeten worden opgevuld. We adviseren dit te doen door de hoogst geklasseerde teams aan het einde van de 1e competitiehelft eventueel door te schuiven.

  Het advies van de NDB aan de lidorganisaties is om voor optie C te kiezen aangezien dit de meest eerlijke manier is. Echter, elke lidorganisatie heeft zijn eigen afwegingen en competities zitten op verschillende manieren in elkaar. Optie A raden we de lidorganisaties af om te kiezen omdat de actuele stand van de competitie een compleet vertekend beeld kan geven. Teams hebben namelijk allemaal tegen andere tegenstanders gespeeld. Maar nogmaals, deze keuze is aan de betreffende lidorganisatie.

  LaCo en SuperLeague:
  Voor deze twee competities hebben we zelf besloten om ze nietig te verklaren in lijn met ons advies hierboven. Er zullen dus geen kampioenen benoemd worden en er gaan ook geen teams promoveren en/of degraderen. Hoe zeer wij dit ook betreuren.
  Voor de LaCo geldt, dat er normaliter ook geen teams promoveren en/of degraderen, wel zullen we indien mogelijk, afhankelijk van de inschrijvingen, de competitie volgend jaar opnieuw starten zoals we ook dit seizoen gestart waren.

  Aangezien de SuperLeague de enige gesloten competitie is in Nederland, onderzoekt de NDB nog de mogelijkheid om de SuperLeague play-offs later in of na de zomer te spelen, voor aanvang van het nieuwe seizoen. Omdat de SuperLeague een gesloten competitie is zou het cancellen van de play-offs betekenen dat ook in het nieuwe volledige seizoen 2020-2021 er geen nieuwe teams zullen instromen. Indien de play-offs op een later moment in de zomer alsnog (in aangepaste vorm) kunnen plaatsvinden, zullen we deze teams, bij hoge uitzondering, toevoegen aan de competitie zoals die dit jaar stond. Blijkt dit, om welke reden dan ook, onhaalbaar dan komen de play-offs definitief te vervallen.

  Ranking:
  Ook het NDB Rankingseizoen kan niet afgemaakt worden en ook hier is er in lijn met bovenstaande adviezen voor gekozen om dit seizoen nietig te verklaren. Daardoor worden er geen kampioenen aangewezen. Hoe spijtig ook. De NDB acht dit niet passend gelet op het niet afgeronde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Door het aflasten van het NK zullen er dit jaar ook geen Nederlands kampioenen zijn.

  Selectie/ Nederlands team:
  Voor de samenstelling van de nieuwe Nederlandse selectie heeft dit uiteraard ook gevolgen. Wij willen iets meer tijd nemen om dit samen met onze technische staf goed uit te werken. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.
  Het 4 Nations Tournament was zoals eerder gecommuniceerd reeds afgelast. Mogelijk zullen meer evenementen, waaronder de Six Nations Cup en het EK jeugd, afgelast worden. De NDB bekijkt momenteel samen met de andere betrokken bonden de gevolgen en mogelijke scenario’s. Meer informatie hierover volgt ook zo snel mogelijk.

  ALV:
  De voorjaars ALV staat (voorlopig) gepland op 13 juni. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ook niet doorgaan. In het voorjaar hebben alle bonden en ook NOC*NSF de algemene ledenvergadering. Er wordt momenteel uitgezocht aan welke regels en verplichtingen er voldaan moet worden. Zeker omdat deze voorjaarsvergaderingen meestal worden ingezet om bijvoorbeeld jaarcijfers en tarieven te laten vaststellen, kan dit best wel wat impact hebben. Wij wachten nog op meer informatie hoe we hier het beste (maar ook vanuit verenigingsrecht en rapportageplicht toegestaan) mee om kunnen gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de ALV’s van onze lidorganisaties. Daarover binnenkort ook meer.

  De NDB betreurt deze beslissingen te moeten maken, maar gezien de huidige situatie in Nederland en de wereld is dit de enige logische uitkomst. We beseffen dat we als sport nu even plaats moeten maken voor een uitdagende crisis met gevolgen die niemand nog kan overzien.

  Wij wensen jullie veel succes en vooral een goede gezondheid toe in de komende dagen en weken. Het is belangrijk dicht bij elkaar te blijven in deze bizarre tijd, ook al moeten we fysiek op afstand blijven.

  Indien er vragen zijn neem dan vooral contact met ons op via info [AT] ndbdarts [DOT] nl.

 4. Foto: Bas van den Berk

  Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

  Beroep op solidariteit
  Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot. Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen. NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 5. NDB Bondskantoor dicht tot en met 6 april

  N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 15 maart zijn alle competities die door de NDB georganiseerd worden, o.a. SuperLeague en LaCo, definitief tot en met 6 april afgelast. Zie eerdere berichtgeving op onze site.

  In lijn met alle adviezen is ook het NDB Bondskantoor in Nieuwegein gesloten. Medewerkers van het Bondskantoor werken vanaf huis. De telefoon is doorgeschakeld, maar contacten graag bij voorkeur via mail (info [AT] ndbdarts [DOT] nl). Wij zijn telefonisch enkel nog bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur. Voor vragen m.b.t. de landelijke competities kunt u de rechtstreekse mail van de SuperLeague en LaCo gebruiken via sln [AT] ndbdarts [DOT] nl en laco [AT] ndbdarts [DOT] nl.

  Ook alle trainingen en vergaderingen die stonden gepland in het Bondskantoor gedurende deze periode gaan dus NIET door.

 6. Alle dartsactiviteiten gestaakt tot en met 6 april

  Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het kabinet gisteren op aanraden van de deskundigen weer een aantal extra maatregelen heeft genomen.

  De ministers Bruins (Medische Zorg) en Slob (Onderwijs) kondigden zondagavond aan dat alle scholen, horeca en talloze andere gelegenheden tot en met 6 april dicht moeten. In lijn met het advies van RIVM en NOC*NSF adviseert de Nederland Darts Bond daarom met klem alle lidorganisaties en andere organisatoren van (darts)competities en toernooien de competitie-, oefen en trainingswedstrijden maar ook clubbijeenkomsten tot en met 6 april af te gelasten.

  Uiteraard zijn alle competities die door de NDB georganiseerd worden, o.a. SuperLeague en LaCo, dus definitief tot en met 6 april afgelast.

  Vanavond om 19:00 uur is er ook nog een toespraak van premier Rutte (op NPO 1 en op RTL4). Mogelijk volgt er dan nog meer nieuws. Het beeld wordt helaas steeds duidelijker. Net als andere sectoren wordt ook de sportsector hard geraakt door het coronavirus en de maatregelen die landelijk getroffen worden.

  Het coronavirus zorgt voor ons allemaal voor wat onverwachte uitdagingen doordat de competities stil liggen en niemand op dit moment weet wanneer deze weer opgestart kunnen worden. Wij realiseren ons dat dit vele uitdagingen geeft richting het einde van de regionale en landelijke competities met aansluitend de gezamenlijke finaledagen. Op dit moment worden alle mogelijke scenario’s bekeken. Echter is dit erg lastig aangezien we niet weten of de datum van 6 april nog verlengd gaat worden door de Nederlandse overheid.

  Zodra er wederom nieuwe ontwikkelingen zijn horen jullie uiteraard van ons.

 7. Coronavirus: geen competitie tot en met 31 maart

  De NDB last alle evenementen en competities die door de NDB georganiseerd worden, o.a. SuperLeague en Laco, definitief af tot en met 31 maart en verzoekt dringend alle lidorganisaties en andere organisatoren van (darts)competities en toernooien dit besluit over te nemen.

  Eerder deze week gaven we aan dat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op volgen en gaven wij jullie het advies om in Noord-Brabant alle evenementen - waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Het was goed om te zien dat er in grote mate gevolg werd gegeven aan dit advies.

  Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt tot het einde van de maand.
  Vandaar dat wij opnieuw, en nu voor heel Nederland, met klem adviseren alle sportevenementen waaronder bijvoorbeeld de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten tot en met 31 maart.

  Alle evenementen en competities die door de NDB georganiseerd worden, o.a. SuperLeague en LaCo, zijn bij deze dus definitief tot en met 31 maart afgelast. Vandaag hebben we ook al bekend gemaakt dat het 4 Nations Tournament geannuleerd is.

  Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.
  Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en jullie ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

  Verder willen wij opnieuw benadrukken dat deze ontwikkeling velen raakt in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.

  Ook is het goed dat we beseffen dat het zware tijden zijn voor vele dienstverleners in Nederland waar ook de sport vaak en intensief mee samen werkt. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Wij zijn er van overtuigd dat adviezen van het RIVM en het NOC*NSF en de maatregelen van het kabinet er op gericht zijn om de gevolgen van deze virusuitbraak zo veel als mogelijk is in te perken. De NDB ondersteunt daarom alle doelstellingen van harte.

  Wij realiseren ons dat dit vele uitdagingen geeft richting het einde van de competities. Zodra er wederom nieuwe ontwikkelingen zijn horen jullie uiteraard van ons.

 8. 4 Nations Tournament geannuleerd

  Het coronavirus grijpt de laatste dagen steeds verder om zich heen. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Duitsland is dit gaande. Hierdoor heeft de overheid in de Duitsland, waaronder de deelstaat Noordrijn-Westfalen waarin het district Steinfurt ligt, gisteravond de maatregelen aanzienlijk verscherpt en worden (sport)evenementen tot eind april geannuleerd.

  Het 4 Nations Tournament zou eind maart in Steinfurt gehouden worden en is nu dus geannuleerd.

  Eind maart/ begin april zullen we in overleg met de andere drie landen van het 4 Nations Tournament de mogelijkheden bekijken voor een alternatieve datum of dat we moeten besluiten het evenement dit jaar definitief niet door te laten gaan.

  Voor wedstrijden en (sport)evenementen in Nederland geldt momenteel nog het advies zoals u kunt lezen in dit artikel op de NDB website, waarin alle updates verwerkt worden.

 9. Update over Coronavirus

  update: 11 maart

  In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het coronavirus gevonden. In de dagen en weken daarna is het aantal patiënten waarbij het virus is aangetroffen gestaag gestegen. Bij de Nederlandse Darts Bond komen veel vragen binnen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat daarbij vooral over het deelnemen aan en organiseren van sportevenementen in en buiten Nederland.

  Wij als NDB volgen NOC*NSF, die weer de lijn volgt van het RIVM bij een mogelijke epidemie in Nederland. Wanneer het RIVM adviseert publieksbijeenkomsten (zoals sportevenementen) geen doorgang te laten vinden gaat NOC*NSF mee in dit advies. Daarnaast zal het RIVM ook in gaan zetten op maatregelen om het virus niet te laten verspreiden (handen wassen, geen handen geven, e.d.).

  In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak in Nederland zorgt. Op dit moment gaat het vooral om het verzorgen van geneeskundige zorg voor diegenen die dat nodig hebben, het vinden van de bronnen van de besmettingen en het nemen van maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Nu het virus ook in Nederland aanwezig is krijgen wij vragen over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en die ook bekend maken. NOC*NSF en de NDB zullen die maatregelen en aanwijzingen opvolgen. Het RIVM en de GGD’s zijn daarin leidend.

  Het RIVM geeft ook adviezen op individueel niveau onder andere over het deelnemen aan evenementen. Op 6 maart 2020 heeft het RIVM specifiek voor Noord Brabant adviezen gegeven voor mensen met milde tot zware luchtwegklachten.

  Kern van het advies van NOC*NSF is om voor de situatie in Nederland vooral de adviezen van het RIVM op te volgen en om de reisadviezen van Buitenlandse Zaken goed te volgen indien het buitenlandse evenementen betreft.

  Concreet betekent dit dat alle geplande evenementen en wedstrijden van de NDB momenteel gewoon doorgang kunnen vinden. De NDB heeft zelf besloten om de wedstrijden in de LaCo waarbij lidorganisaties betrokken zijn uit Brabant af te lasten. Dit heeft op dit moment alleen gevolgen voor de geplande LaCo wedstrijd en BDC - DOT en DVS - KDO. In overleg met de betreffende lidorganisaties zijn deze wedstrijden verzet.

  Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF en de NDB haar lidorganisaties in Noord-Brabant om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord-Brabant alle wedstrijden tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
  Voor de landelijke competities heeft de NDB, zoals gister gecommuniceerd, deze wedstrijden al verzet.
  Voor alle overige lidorganisaties, regionale competities en wedstrijden hebben de adviezen van het RIVM, NOC*NSF en de NDB momenteel dus nog geen consequenties, maar het staat onze lidorganisaties natuurlijk altijd vrij om zelf aanvullende maatregelen te treffen.

  De NDB houdt alle berichten nauwlettend in de gaten en komt indien nodig met een update.

  Belangrijke informatie:

  RIVM
  Alle actuele informatie over het Coronavirus vindt u hier, alle vragen en antwoorden vindt u hier. Beide zijn pagina's van de RIVM, die worden continu aangepast aan de huidige situatie.

  NOC*NSF
  Voor algemene informatie over het Coronavirus en Sport: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
  Sportenactiviteiten in Nederland: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
  Sportevenementen in het buitenland: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-deelname-aan-sportevenementen-in-het-buitenland

 10. Teams 4 Nations Tournament benoemd!

  Op 28 en 29 maart zal in Steinfurt (Duitsland) de vijfde editie van het ‘4 Nations Tournament’ plaatsvinden. Tijdens dit toernooi zullen de nationale teams van Duitsland, Luxemburg, België en Nederland in actie komen. Zij gaan strijden om de overall titel op zaterdag en individuele titels op zondag. Er komen namens Nederland in totaal 8 heren, 4 dames, 4 jongens en 2 meisjes in actie die ieder spelen voor de prijzen binnen hun eigen categorie.

  Na overleg binnen de Technische Staf zijn de volgende teams samengesteld:

  Heren:
  Michel van der Horst, Jeffrey Sparidaans, Nick Crouwel, Frans van der Weit, Danny Jansen*, Ahmad Ahmaddy**, Andrew Helsemans** en Wesley Plaisier**.

  * Aangezien Luc Peters, Marco de Kreij en Chris Landman (in overleg wegens privé situatie) dit jaar de 4 Nations aan zich voorbij moeten laten gaan, heeft de technische staf besloten om Danny Jansen vanuit de jeugdselectie voor dit evenement toe te voegen aan de herenselectie. Danny heeft de afgelopen jaren uitstekend gepresteerd in het Nederlands jeugdteam, daarnaast wordt Danny dit seizoen nog 18 jaar en maakt hij tevens nog kans om zich te plaatsen voor de herenselectie voor het komende jaar.
  ** Om het team voor de 4 Nations te complementeren tot 8 spelers heeft de Technische Staf besloten om de twee hoogst geklasseerde spelers op de NDB Ranking, Andrew Helsemans en Ahmad Ahmaddy voor dit toernooi aan het team toe te voegen. Beide spelers maken een uitstekend en constant seizoen door en maken een goede kans om zich te plaatsten voor de selectie voor komend seizoen. Als achtste en laatste speler heeft de Technische staf besloten om Wesley Plaisier voor de 4 Nations aan het team toe te voegen. Wesley is regerend Nederlands Kampioen en heeft daarnaast recent op diverse internationale toernooien uitstekend gepresteerd.

  Dames:
  Anca Zijlstra, Vanessa Zuidema, Marjolein Noijens en Anita van der Velden.

  Jongens:
  Luke van der Kwast, Kevin Lasker, Marcel Bus, Bram van Dijk*.

  * Bram is vanwege zijn goede prestaties (o.a. nummer drie op de NDB Ranking) door de Technische Staf toegevoegd aan de Nederlandse selectie. De Technische Staf is van mening dat dit gezien zijn ontwikkeling en prestaties een goede volgende stap is voor Bram.

  Meisjes:
  Rosanne van der Velde en Aranka van der Waals*.

  * Aranka is vanwege haar goede prestaties (o.a. tweede op NDB ranking) door de Technische Staf toegevoegd aan de Nederlandse selectie. De Technische Staf is van mening dat dit gezien haar ontwikkeling en prestaties een goede volgende stap is voor Aranka.

  Uiteraard wordt bij het samenstellen van de teams gekeken naar de huidige vorm en nationale/internationale prestaties maar hierbij spelen zaken als teamspirit ook een rol. Ook wordt er conform het beleid van de NDB naar gestreefd spelers minimaal één keer per seizoen in actie te laten komen. Dit is uiteraard van invloed geweest op de gemaakte keuzes. Zo zijn een aantal spelers die in de afgelopen periode veel namens Nederland uit zijn gekomen dit keer niet geselecteerd. Hierdoor kunnen andere spelers ervaring op doen in het Nederlands team en kunnen we een brede basis creëren voor de Nederlandse selectie.

  Met een mooie combinatie van een paar ervaren spelers, diverse jonge spelers en vele debutanten kijkt het Nederlands team met vertrouwen uit naar de confrontatie met onze buurlanden.
  De vorige editie was voor Nederland zeer succesvol. Voor het eerst won Nederland in alle categorieën de overall titels (klik hier) en in het individuele toernooi ging Anca Zijlstra er met de winst vandoor (klik hier)!

  Meer informatie over dit toernooi, bijvoorbeeld het exacte speelschema, volgt spoedig!

Website NDB | DodSoft WebDesign
Copyright © 2016. All Rights Reserved.